Pozwolenie na emisję Poznań

Współcześnie coraz częściej słyszymy o zanieczyszczeniu środowiska. Spaliny samochodowe, dym z kominów, czy zanieczyszczenia przemysłowe mają negatywny wpływ na nasze zdrowie i środowisko. Aby ograniczyć emisję zanieczyszczeń, wprowadzono przepisy, które wymagają od przedsiębiorców i gospodarstw domowych uzyskania pozwolenia na emisję Poznań.

Co to jest pozwolenie na emisję?

Pozwolenie na emisję to dokument, który uprawnia do wprowadzania do powietrza substancji lub energii w ilościach nieprzekraczających dopuszczalnych norm. Pozwolenie to jest wydawane przez organy administracji publicznej, w zależności od rodzaju instalacji lub działalności.

Kto musi uzyskać pozwolenie na emisję?

Pozwolenie na emisję muszą uzyskać wszystkie instalacje, które emitują do powietrza zanieczyszczenia. Dotyczy to zarówno instalacji przemysłowych, jak i gospodarstw domowych.

Jakie instalacje muszą uzyskać pozwolenie na emisję?

Pozwolenie na emisję muszą uzyskać instalacje, które emitują do powietrza:

 • spaliny z kotłów o mocy powyżej 1 MW,
 • spaliny z silników spalinowych o mocy powyżej 50 kW,
 • gazy odlotowe z procesów technologicznych,
 • zanieczyszczenia pyłowe z procesów przemysłowych,
 • zapachy z przemysłu spożywczego,
 • inne zanieczyszczenia, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko.

Jak uzyskać pozwolenie na emisję Poznań?

Aby uzyskać pozwolenie na emisję, należy złożyć wniosek do właściwego organu administracji publicznej. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej, w dwóch egzemplarzach. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • projekt instalacji lub działalności,
 • opis instalacji lub działalności,
 • opis stosowanych urządzeń i procesów technologicznych,
 • wyniki pomiarów zanieczyszczeń,
 • kalkulację ilości emitowanych zanieczyszczeń.

Organ administracji publicznej rozpatrzy wniosek w terminie 60 dni od dnia jego złożenia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, organ wydaje pozwolenie na emisję.

Pozwolenie na emisję Poznań to dokument, który jest niezbędny do prowadzenia działalności, która wiąże się z emisją zanieczyszczeń do powietrza. Aby uzyskać pozwolenie na emisję, należy złożyć wniosek do właściwego organu administracji publicznej. Wniosek powinien zawierać wszystkie niezbędne dokumenty, które pozwolą organowi ocenić, czy emisja zanieczyszczeń nie będzie przekraczać dopuszczalnych norm.

By admin